Vnitřní oznamovací systém

Oznámení protiprávního jednání - ochrana oznamovatelů „whistleblowing“

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Dne 1.8.2023 vstoupil v účinnost zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který provádí uvedenou směrnici do českého právního řádu. Podle této směrnice a tohoto zákona je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu.

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. pro účely podávání oznámení o případném protiprávním jednání zřídila VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM.

Vnitřní oznamovací systém a ochranu oznamovatelů řeší interní směrnice Šroubárny Kyjov, spol. s r.o.: PS 4.02.0

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, které

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč,
c) porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti:

1.   finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2.   daně z příjmů právnických osob,
3.   předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4.   ochrany spotřebitele,
5.   souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6.   bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7.   ochrana životního prostředí,
8.   bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9.   radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů EU,
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.


Pokud v rámci Šroubárny Kyjov, spol. s r.o. odhalíte možné pochybení, případně se o něm dozvíte, nebo máte přiměřené důvody domnívat se, že k pochybení došlo, vyzýváme Vás, abyste tento incident neprodleně oznámili.


Oznámení lze činit následujícím způsobem:

a) elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu oznameni@sroubk.cz, kterou jsme zřídili výhradně k přijímání Oznámení,
b) telefonicky prostřednictvím telefonické linky 518 604 222, v běžné pracovní době v pracovní den,
c) písemně poštou zaslanou na adresu sídla naší obchodní společnosti: Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., Jiráskova 987/50, 697 01 Kyjov přímo k rukám Vedoucí oddělení Personalistika, Bc. Miroslava Chalabala Přikrylová, DiS.,
d) požádá-li o to oznamovatel, bude mu umožněno podat oznámení po domluvě i osobně, v běžné pracovní době v pracovní den,
e) oznámení je možné podat rovněž prostřednictvím příslušného útvaru ministerstva spravedlnosti - https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.


Příslušnou osobou ve Šroubárně Kyjov, spol. s r.o. je stanovena Vedoucí oddělení Personalistika: Bc. Miroslava Chalabala Přikrylová, DiS.


Bylo-li oznámení podáno prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Šroubárna Kyjov, je zajištěna:
- ochrana totožnosti oznamovatele;
- ochrana před případnými odvetnými opatřeními vedenými vůči oznamovateli a dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle právních předpisů.


Oznamovatelem, ve Šroubárně Kyjov, spol. s r.o. mohou být osoby:

  • vykonávající funkce v orgánech Šroubárny Kyjov, spol. s r.o.,
  • zaměstnané ve Šroubárně Kyjov, spol. s r.o. v rámci závislé práce vykonávané v základním pracovněprávním vztahu,
  • ucházející se o zaměstnání ve Šroubárně Kyjov, spol. s r.o.,
  • vykonávající odbornou praxi,
  • vykonávající stáž.