VODP

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.

I. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále též „VODP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účelem těchto VODP je podrobná úprava závazků ze smluv mezi prodávajícím – společností Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. a kupujícím – podnikající právnickou či fyzickou osobou při prodeji zboží a poskytování služeb souvisejících s prodejem zboží.
 2. Tyto VODP společně s konkrétními podmínkami prodeje, jež jsou obsahem rámcové smlouvy, kupní smlouvy, potvrzení objednávky („Confirmation of order“), dále též „Smlouva“, představují úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách prodeje a nahrazují všechny dosavadní podmínky navrhované kupujícím a předchozí ústní či písemná ujednání. V případě, že ze Smlouvy bude vyplývat odchylné ujednání smluvních stran oproti těmto VODP, pak platí přednostně ujednání smlouvy oproti těmto VODP.
 3. VODP jsou pro smluvní strany závazné ode dne uzavření Smlouvy, pokud bude příslušná Smlouva obsahovat písemný odkaz na tyto VODP a VODP budou ke smlouvě přiloženy nebo kupující potvrdí ve Smlouvě či jiným způsobem, že je mu obsah VODP znám.
 4. Změny a doplňky VODP, jakož i jakékoliv změny, doplňky a dodatky Smlouvy jsou přípustné pouze písemnou formou, po předchozím odsouhlasení oběma smluvními stranami.
 5. Za právní jednání učiněná písemně jsou považována též právní jednání učiněná elektronickými nebo jinými technickými prostředky, umožňujícími zachycení obsahu a určení jednající osoby za předpokladu, že jejich obsah bude určitý a srozumitelný a dané právní jednání učiní osoba uvedená ve Smlouvě. Toto ujednání neplatí pro právní jednání dle bodu 4. tohoto článku VODP.
 6. Veškeré údaje uvedené ve Smlouvě, dále též informace, dokumenty a ostatní podklady poskytnuté prodávajícím kupujícímu v souvislosti se Smlouvou, které nejsou běžně dostupné, jsou obchodním tajemstvím prodávajícího (dále též „důvěrné informace“) Kupující se zavazuje, že bez předchozího souhlasu prodávajícího tyto důvěrné informace nepoužije pro svou potřebu v rozporu s účelem Smlouvy, ani je neposkytne a neumožní k nim přístup třetím osobám.
 7. V případě, že kupující nesplní některý ze svých smluvních závazků či zákonných povinností, může prodávající buďto trvat na jejich splnění, nebo může odstoupit od Smlouvy. V obou případech má prodávající nárok na náhradu majetkové újmy, která mu tímto vznikla.
 8. Zboží je vyráběno dle rozměrových norem ČSN, PN, DIN a ČSNEN specifikovaných v kupní smlouvě, resp. na základě výkresů odsouhlasených oběma smluvními stranami. Závrtné šrouby ČSN 02 1174 a ČSN 02 1176 jsou vyráběny pouze v provedení „B“.

II. Balení

 1. Pokud se smluvní strany na základě požadavku kupujícího nedohodnou na speciálním způsobu balení zboží, je prodávají  povinen opatřit zboží  balením podle zvyklostí pro daný typ dodávaného zboží, vhodným pro expedici a přepravu dodávaného zboží, jinak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu (jedná se o tzv. průmyslové obaly dle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů)
 2. Prodávající  má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. ve smyslu  zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů  (č. registrace EK-F00041609), na základě které uvedená obalová společnost zajišťuje plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů uváděných prodávajícím na trh či do oběhu.
 3. Pokud nedojde k jiné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím, obaly jsou považovány za nevratné obaly, které zůstávají v dispozici kupujícího (kupující se stává vlastníkem obalů při převzetí  zboží).
 4. Ostatní Expediční obaly jsou fakturovány, přičemž prodávající se zavazuje odkoupit obaly ve lhůtě do 4 měsíců po splnění dodávky zboží, přičemž splněním dodávky zboží se rozumí den jejího předání prvnímu veřejnému dopravci. V případě, že kupující nevyužije tuto lhůtu, ztrácí nárok na zpětný odprodej obalů. Náklady spojené s vrácením obalů snáší ze svého kupující. Kupující je povinen dodat obaly prodávajícímu neznečištěné a ve stavu odpovídajícímu řádnému zacházení, jinak je povinen prodávajícímu uhradit veškeré prokazatelné náklady, které musel prodávající vynaložit na vyprázdnění, vyčištění či opravu obalů.

 

Prodejní/nákupní ceny jsou následující :

kovopaleta Mars malá 800x600   …. 1900,-/1950,- Kč/ks
kovopaleta Mars velká 1200x800 …. 2500,-/2550,- Kč/ks
dřevěná paleta EUR 1200x800 …. 500,-/550,- Kč/ks

III. Cena a platební podmínky

 1. Dohoda o výši kupní ceny zboží, případně o způsobu určení kupní ceny, je náležitostí nezbytnou pro vznik smlouvy.
 2. Ve Smlouvě je uvedena cena zboží jako cena bez daně z přidané hodnoty (dále též „DPH“). Kupující je povinen uhradit cenu zboží po jejím zvýšení o aktuální platnou sazbu DPH. Toto neplatí, pokud je plnění uskutečněno v režimu přenesené daňové povinnosti a povinnost přiznat DPH má kupující.
 3. Prodávající je oprávněn  zvýšit kupní cenu zboží v případě, že kdykoliv v průběhu období, pro které byla cena sjednána, včetně období následující po vyhotovení návrhu kupní smlouvy (tzv. nabídky) prodávajícím, až do doby dodání zboží, dojde k podstatnému zvýšení některých rozhodných výrobních nákladů nezbytných k výrobě zboží, tj. zejména ke změně ceny šrotu, železných rud, uhlí, kovových přísad, energií, pohonných hmot, dále ke změně přepravného. Prodávající oznámí kupujícímu upravenou výši kupní ceny písemně, s doložením způsobu výpočtu této cenové změny.
 4. Pokud je sjednána cena zboží za jednotku hmotnosti (např. cena za 1 tunu/CZK/EUR), je pro stanovení celkové kupní ceny zboží rozhodující údaj zjištěný z váhy výrobce. Při stanovení kupní ceny zboží dle jiných jednotek (jednotka míry, např. metr) či dle počtu kusů zboží, je rozhodující údaj o odeslaném zboží uvedený v příslušném dokladu k zásilce.
 5. Prodávající má právo vyúčtovat kupní cenu zboží na základě faktury vystavené k datu uskutečnění zdanitelného plnění, tj. k datu, kdy dojde ke splnění povinnosti dodat zboží v souladu s obsahem dohodnuté dodací doložky dle Pravidel ICC pro použití doložek ve vnitrostátním a mezinárodním obchodě INCOTERMS 2010, případně jiné sjednané verze INCOTERMS, (dále též „INCOTERMS“), nestanoví-li Smlouva jinak.
 6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží na účet prodávajícího uvedený v daňovém dokladu, v době splatnosti do 30 dnů od data vystavení faktury, není-li ve Smlouvě sjednána jiná doba splatnosti. Oprávněné námitky k obsahu vystaveného daňového dokladu je kupující povinen uplatnit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho doručení.
 7. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy je vyúčtovaná částka odpovídající plné výši kupní ceny /netto a effective/, případně jinýpeněžitý dluh kupujícího připsán ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
 8. V případě, že kupující je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu nebo jeho části, je prodávající oprávněn požadovat úroky z prodlení ve sjednané výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.
 9. Prodávající je oprávněn požadovat zálohu na zaplacení kupní ceny zboží; podkladem pro zaplacení této zálohy bude zálohová faktura (zálohový list), splatná do 30 dnů od data vystavení zálohového listu, pokud se strany nedohodnou ve Smlouvě na jiné době splatnosti. Prodávající je dále oprávněn při uzavření Smlouvy požadovat po kupujícím přijatelné zajištění dluhu (dokumentární akreditiv, bankovní garance, ručení jiného subjektu, vystavení vlastní směnky či blankosměnky, zřízení zástavního práva, či jiné vhodné zajištění). V případě, že kupující tomuto požadavku v dohodnutém termínu nevyhoví, je prodávající oprávněn pozastavit výrobu/expedici zboží nebo   má právo od Smlouvy odstoupit.
 10. V případě, že nastanou okolnosti nebo prodávající obdrží informace o okolnostech, z nichž lze usoudit, že kupující je nebo se může stát neschopným plnit své dluhy vůči kupujícímu, případně jiné informace, které mohou snížit důvěryhodnost kupujícího (špatná finanční situace, likvidace, okolnosti svědčící předlužení, špatná platební morálka, prodlení delší než 30 dnů apod.), je prodávající oprávněn vyzvat kupujícího k okamžitému zaplacení všech peněžitých dluhů vyplývajících z již vystavených faktur, bez ohledu na dobu jejich splatnosti a/nebo požadovat po kupujícím dostatečné zajištění dluhů, v rozsahu dle bodu 9 čl. III VODP). Kupující je povinen vyhovět této výzvě prodávajícího nejpozději do 5 dnů ode dne jejího doručení. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat u všech dosud nesplněných dodávek platbu ceny předem, a to bez ohledu na již dohodnuté platební podmínky, nebo od smlouvy odstoupit.
 11. Pokud má prodávající sjednáno u příslušné komerční pojišťovny (KUPEG, Hermes atd.) pojištění rizika nezaplacení peněžitých dluhů ze strany kupujícího a v průběhu trvání smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím přistoupí komerční pojišťovna ke změnám týkajícím se úvěrového limitu (snížení, zrušení atd.) pojištění peněžitých dluhů kupujícího, je prodávají oprávněn učinit nezbytné kroky k zajištění dluhů kupujícího takto (v závislost na postupu komerční pojišťovny):
  1. komerční pojišťovna sníží úvěrový limit:
   1. pokud k datu doručení oznámení pojišťovny o snížení úvěrového limitu bude aktuální výše všech peněžitých dluhů kupujícího ze všech smluvních vztahů nižší než aktuální snížený úvěrový limit, je prodávající zavázán k dodání zboží dle smlouvy pouze do výše aktuálního platného sníženého úvěrového limitu; veškeré další dodávky zboží nad rámec aktuálního platného úvěrového limitu je prodávající oprávněn pozastavit, ledaže kupující poskytne zajištění svých dluhů (bankovní záruka, zástavní právo atd.);
   2. pokud k datu doručení oznámení pojišťovny o snížení úvěrového limitu bude aktuální výše všech peněžitých dluhů kupujícího ze všech smluvních vztahů vyšší než aktuální snížený úvěrový limit, je prodávající oprávněn s okamžitou platností pozastavit dodávky zboží nad tento aktuální snížený úvěrový limit. Kupující je současně povinen na výzvu prodávajícího (nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy) poskytnout dodatečné zajištění dluhu (bankovní záruka, zástavní právo apod.) ve výši kupní ceny zboží, které je prodávajícím již vyrobeno, ale kupujícímu ještě nebylo dodáno anebo je dodáno a prodávajícím vyúčtováno ve fakturách, které nejsou pokryty úvěrovými limity pojištění,
  2. komerční pojišťovna ukončí (vypoví) úvěrový limit:
   1. prodávající je oprávněn s okamžitou platností pozastavit dodávky zboží a současně je kupující povinen na výzvu prodávajícího (nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy) poskytnout dodatečné zajištění peněžitých dluhů ve výši kupní ceny zboží, které je prodávajícím již vyrobeno, ale kupujícímu ještě nedodáno a současně poskytnout zajištění peněžitých dluhů ze všech budoucích dodávek zboží.
 12. Pokud bude kupující požadovat dodávky zboží nad rámec úvěrového  limitu  nebo dojde k jeho vyčerpání (tzn. celková výše peněžitých dluhů kupujícího dosáhne aktuální výše úvěrového limitu), může prodávající pozastavit dodávky zboží kupujícímu (aniž by to mělo za následek prodlení s dodáním zboží ze strany prodávajícího), do doby snížení limitu (zaplacením peněžitých dluhů kupujícím)  nebo do doby poskytnutí dostatečného zajištění budoucích dluhů kupujícího.
 13. Prodávající není povinen dodat zboží, případně má právo zastavit výrobu již objednaného zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit či uplatnit jiná práva dle těchto VODP, pokud kupující nedodrží platební podmínky k úhradě jakýchkoliv peněžitých dluhů vůči prodávajícímu, dále též pokud kupující neposkytne prodávajícímu dostatečné zajištění dluhů, případně nesplní jiné povinnosti dle tohoto článku VODP. Takové jednání prodávajícího není považováno za porušení smlouvy či za prodlení prodávajícího s dodáním zboží.
 14. Kupující není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za prodávajícím vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, na jiný subjekt, ani k těmto pohledávkách zřídit zástavní právo k zajištění svých dluhů nebo dluhů třetích osob, bez předcházejícího písemného souhlasu prodávajícího. Pro případ porušení této povinnosti kupujícího se sjednává smluvní pokuta ve výši 20 % z nominální hodnoty neoprávněně postoupené či zastavené pohledávky. Kupující není rovněž oprávněn k jednostrannému započtení pohledávek na své dluhy vůči prodávajícímu.

IV. Podmínky dodání a žboží

 1. Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, splní prodávající závazek odevzdat zboží kupujícímu (tj. povinnost dodat zboží) jeho dodáním v souladu s obsahem dohodnuté dodací doložky dle INCOTERMS. Prodávající označí zboží zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího. Nebezpečí škody na zboží (tj. riziko ztráty a poškození) přechází na kupujícího dle obsahu sjednané dodací doložky dle INCOTERMS.
 2. Prodávající dodá zboží v průběhu lhůty sjednané ve Smlouvě jako čas plnění. Prodávající je oprávněn dodat zboží předčasně, pokud takové dodání kupující neodmítne poté, kdy byl prodávajícím informován o připravenosti zboží k odeslání. Kupující není oprávněn požadovat předčasné dodání zboží.
 3. Čas plnění může být prodávajícím přiměřeně prodloužen o dobu nezbytnou k odstranění překážek znemožňujících/ztěžujících plnění prodávajícího. O těchto skutečnostech bude prodávající neprodleně informovat kupujícího a vyvine maximální úsilí k urychlenému odstranění těchto překážek. V případě, kdy ze strany výrobce dojde k ukončení výroby zboží až koncem lhůty sjednané jako čas plnění, je prodávající oprávněn k dodání zboží nejpozději do 10 kalendářních dnů následujících po odsouhlaseném čase plnění, aniž by toto mělo za následek vznik prodlení s dodáním zboží na straně prodávajícího.
 4. Prodávající má též právo prodloužit čas plnění o dobu, po kterou je kupující v prodlení s plněním svých peněžitých dluhů vůči prodávajícímu, a to i z jiné Smlouvy.
 5. Pokud je ve Smlouvě dohodnuto, že prodávající uzavírá nebo obstarává přepravní smlouvu, je kupující povinen doručit prodávajícímu písemné instrukce k přepravě zboží do místa určení, a to  při sjednávání podmínek příslušné Smlouvy, nejpozději však 10 dnů před předpokládaným datem odesláním zboží, pokud ve Smlouvě nebude dohodnuto jinak. Součástí dopravní instrukce budou všechny relevantní informace nezbytné k přepravě zboží, a to zejména identifikace příjemce a místa vykládky zboží, pracovní doba pro převzetí zásilky, specifikace svátků a dalších omezení či výluky ve vykládce na straně příjemce. V případě, že prodávající neobdrží instrukci v dohodnuté lhůtě, případně bude tato instrukce neúplná či nepřesná, je oprávněn odložit datum odeslání zboží, aniž by to znamenalo porušení Smlouvy z jeho strany. Prodávající je oprávněn požadovat též zaplacení majetkové újmy, která mu vznikla porušením povinnosti kupujícího předložit řádnou a včasnou instrukci k přepravě zboží.
 6. Prodávající oznámí kupujícímu odeslání každé zásilky zboží (dále též „avízo“) ve lhůtě do 24 hodin po jejím odeslání dle dohodnuté dodací doložky INCOTERMS.
 7. Pokud nemá prodávající vůči kupujícímu žádnou povinnost uzavřít přepravní smlouvu, je kupující povinen zboží převzít, případně zajistit jeho převzetí, a to nejpozději do 10 dnů poté, kdy bude prodávajícím vyrozuměn o připravenosti zboží k odeslání.
 8. Prodávající je oprávněn uskutečnit dílčí (částečné) dodání zboží a kupující je zavázán dílčí dodávku převzít.
 9. Pokud je zboží prodávajícím připraveno pro kupujícího k odběru „ze skladu“ (tj. zboží vyrobené a připravené k  odeslání pro kupujícího v průběhu sjednaného času plnění), odešle prodávající kupujícímu hlášení (informaci) o připravenosti zboží k odeslání - expedici (dále též „Hlášení“) Kupující je povinen odeslat prodávajícímu tzv. „odvolávku“ s dispozicí k odeslání zboží (dále též „Odvolávka“) tak, aby nejpozději do 10 dnů ode dne odeslání Hlášení bylo zboží předáno dopravci k přepravě pro kupujícího. Pro případ, že z důvodu na straně kupujícího (nečinnost kupujícího, nezaslání Odvolávky, požadavek na odeslání zboží po uplynutí 10 denní lhůty atd.) nedojde k odeslání zboží v průběhu 10 dnů následujících po datu odeslání Hlášení (dále též „Expediční lhůta“),  je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,75 EUR/ nebo 20,- Kč za každou 1 tunu zboží /den po dobu prvních 30 kalendářních dnů následujících po Expediční lhůtě, až do dne faktické expedice – odeslání zboží. Pokud nedojde k odeslání z důvodů na straně kupujícího ani v průběhu této 30 denní lhůty, je prodávající oprávněn pro následující období smluvní pokutu zvýšit na 1,5 EUR/ nebo 40,- Kč za každou 1 tunu zboží/den nebo po předchozím upozornění a poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k zaslání řádné Odvolávky (minimálně 5 pracovních dnů) zboží vhodným způsobem prodat na účet kupujícího nebo od Smlouvy odstoupit.
 10. Nezbytnou podmínkou pro odeslání zboží prodávajícím je rovněž řádné zaplacení všech splatných peněžitých dluhů kupujícím ze všech smluvních vztahů. Pro případ, že zboží bude připraveno k odeslání a prodávající nebude povinen dodat zboží z důvodů na straně kupujícího (viz čl. III. těchto VOPD) či z jiných sjednaných nebo zákonem stanovených důvodů a k odstranění těchto nedostatků bránících odeslání zboží nedojde ani v průběhu Expediční lhůty, je prodávající oprávněn k uplatnění smluvní pokuty ve výši a způsobem dle bodu 9. článku IV. těchto VOPD.
 11. V případě, že je zboží dodáváno kupujícímu - subjektu zaregistrovanému k dani z přidané hodnoty (DPH/VAT) na území jiného státu EU, podléhá prodej zboží při splnění zákonem stanovených náležitostí režimu přenesené daňové povinnosti na kupujícího. Dodacím dokumentem na území státu EU jsou příslušné dopravní dokumenty, zejména nákladní list CMR, CIM, B/L atd. Pokud je dodání zboží uskutečňováno dle dodací doložky, podle níž nemá prodávající žádnou povinnost vůči kupujícímu uzavřít přepravní smlouvu, zavazuje se kupující neprodleně poskytnout prodávajícímu náležitý důkaz o převzetí dodaného zboží, případně převzít dodací dokument poskytnutý prodávajícím, prokazující dodání zboží.
 12. Kupující se zavazuje neprodleně písemně informovat prodávajícího o veškerých změnách týkajících se jeho daňové identifikace (DPH/VAT číslo), příp. též o změně režimu v registraci DPH/VAT (plátce – neplátce). Při porušení této povinnosti kupujícím je prodávající oprávněn požadovat náhradu veškeré majetkové újmy, kterou vznikla prodávajícímu v důsledku odvodu DPH či zaplacením sankcí či jiného plnění správci daně.
 13. Kupující se zavazuje informovat prodávajícího neprodleně po převzetí zboží od dopravce o poškození či znehodnocení zboží během přepravy a uvést své výhrady do příslušného dopravního dokumentu. Kupující je dále povinen postupovat dle instrukcí uvedených v příslušném pojistném certifikátu ( Certificate of Insurance)

V. Vlastnické právo ke zboží a zákaz reexportu

 1. Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny zboží včetně DPH (tzv. „výhrada vlastnického práva“).
 2. Kupující je oprávněn prodat či zpracovat zboží s výhradou vlastnického práva pouze v rámci běžné obchodní činnosti, za běžných obchodních podmínek, a pokud není v prodlení s placením, ovšem za předpokladu, že svého odběratele upozorní při prodeji tohoto zboží na existenci výhrady vlastnictví.  Kupující není oprávněn činit jiné dispozice s tímto zbožím, zejména zřídit k tomuto zboží zástavní právo či poskytnout jiné zajištění ve prospěch třetí osoby.
 3. V případě, že bude kupující v prodlení s placením kupní ceny zboží, je prodávající oprávněn z titulu výhrady vlastnického práva vyzvat kupujícího k okamžitému vydání tohoto zboží a dostavit se k převzetí zboží do místa jeho uložení. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu převzetí zboží a poskytnou veškerou nezbytnou součinnost. Veškeré náklady spojené s uplatněním výhrady vlastnického práva nese kupující.
 4. Kupující je oprávněn k vývozu zboží mimo území států Evropské unie pouze s předchozím souhlasem prodávajícího. Další vývoz zboží kupujícím na území jiného státu EU, jakož i zpětný dovoz do ČR je kupující povinen prodávajícímu předem písemně oznámit, nejpozději při uzavření Smlouvy. Pro případ porušení těchto povinností kupujícím byla sjednána smluvní pokuta ve výši odpovídající 20% kupní ceny zboží (bez DPH), které bylo neoprávněně vyvezeno mimo EU či do jiné země EU, či zpětně dovezeno do ČR Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok prodávajícího na náhradu vzniklé majetkové újmy.

 

VI. Vyšší moc

 1. V případě, že v průběhu trvání smluvního vztahu vznikne nezávisle na vůli některé ze smluvních stran mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která dočasně nebo trvale zabránila některé ze smluvních stran ve splnění závazků ze smlouvy, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informovat o těchto překážkách, jakož i o předpokládané době jejich trvání a projednat další opatření. Těmito „překážkami“ smluvní strany shodně rozumí tzv. okolnosti vyšší moci, zejména stávka, válka, jiné nepokoje podobného charakteru, obchodní, měnová, politická či jiná opatření úřadů, přírodní pohromy, jako požár, povodeň, zemětřesení, úder  blesku, arktické mrazy znemožňující či omezující přepravu zboží apod., dále prodávajícím nezaviněné zpoždění dodávek materiálů a komponentů, dopravní výluky či zpoždění, krádež zboží při přepravě, havárie výrobního zařízení či jeho části a obdobné události vyšší moci, včetně rozhodnutí či pokynu příslušného státního orgánu, které omezí či znemožní plnění smluvních povinností. Smluvní strana, u             níž nastaly okolnosti vyšší moci, není odpovědná za neplnění závazků ze Smlouvy ani za vzniklé prodlení.
 2. Pokud překážka v důsledku vyšší moci trvá po dobu nepřesahující 30 kalendářních dnů, jsou smluvní strany povinny splnit své závazky vyplývající ze Smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní termíny se posouvají o dobu působení vyšší moci. Trvá-li překážka vyšší moci déle než 30 kalendářních dnů, má každá ze smluvních stran právo od Smlouvy odstoupit.

VII. Práva z vadného plnění – reklamace

 1. Prodávající je povinen dodat předmět Smlouvy v ujednaném množství (hmotnosti), v jakosti a provedení dle technické specifikace uvedené ve Smlouvě, technických podmínkách či v jiném dokumentu odsouhlaseném smluvními stranami. Nejedná se o vadu plnění a zboží se považuje za řádně dodané, pokud množství (hmotnost) či jakost dodaného zboží odpovídá přípustné toleranční odchylce vyplývající ze Smlouvy, VODP, technických podmínek, platných norem či jiných obecně závazných předpisů.
 2. Kupující je povinen zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství neprodleně po jeho dodání.
 3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 12 měsíců ode dne dodání zboží, pokud ze Smlouvy nevyplývá jiná délka záruční doby.
 4. Zjevné vady zboží, které bylo možné zjistit při prohlídce při dodání zboží, je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů po dodání zboží. Ostatní vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však konce sjednané záruční doby.
 5. Veškeré reklamace vad zboží musí být písemné a musí obsahovat identifikační údaje reklamované dodávky (číslo Smlouvy či potvrzení objednávky, datum dodání, číslo dopravního dokladu, číslo tavby, číslo faktury atd.), popis zjištěných vad, s doložením důkazů o vadách. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu přístup k reklamovanému zboží za účelem prověření oprávněnosti reklamace. Množstevní reklamace musí být doložena průkazným dokumentem (vážním lístkem) nezávislého subjektu.
 6. Kupující je povinen zabezpečit oddělené skladování reklamovaného zboží, a to až do dne vyřízení reklamace. Volné nakládání s uvedeným zbožím, které by znesnadňovalo nebo znemožňovalo reklamační řízení, je bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustné. Pokud kupující poruší uvedené povinnosti a rovněž neumožní prodávajícímu přesvědčit se o existenci vady, event. mu neumožní přístup ke zboží, neposkytne prodávajícímu na jeho žádost vzorky reklamovaného zboží, nebo nedodá ve lhůtě stanovené prodávajícím v jeho stanovisku k reklamaci dostatečné podklady k tomu, aby byl prodávající schopen vyčíslit přiměřenou slevu z kupní ceny, jsou tyto skutečnosti důvodem pro zamítnutí reklamace a způsobují ztrátu nároku kupujícího z vad dodaného zboží.
 7. Prodávající je povinen sdělit své písemné stanovisko k reklamaci nejpozději do 30 dnů od data obdržení reklamace. V případě oprávněné reklamace zboží má prodávající povinnost dle své volby poskytnout slevu z ceny zboží nebo uskutečnit nové bezvadné plnění   za původně sjednaných podmínek nebo v dohodnuté lhůtě vady odstranit. Volbu nároku oznámí prodávající kupujícímu při sdělené svého stanoviska k reklamaci.
 8. Reklamace vady zboží neopravňuje kupujícího pozastavit (zadržet) úhradu kupní ceny zboží ani odmítnout převzatí další dodávky zboží. Nároky kupujícího z vad zboží zanikají, pokud kupující neoznámí vady ve sjednaných lhůtách a dohodnutým způsobem.
 9. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo takovým užíváním Zboží, které je v rozporu s účelem Smlouvy nebo dokumentace vztahující se ke zboží.
 10. V případě, že kupujícímu vznikne škoda v důsledku porušení jakýchkoliv povinností prodávajícího dle Smlouvy (např. v též důsledku vadné dodávky zboží), aniž by zde byly dány okolnosti vyšší moci vylučující odpovědnost prodávajícího, bude prodávající zavázán pouze k úhradě skutečné, prokazatelně vzniklé majetkové újmy vyčíslené kupujícím, nikoliv však k úhradě ušlého zisku, maximálně však do výše částky odpovídající 100% (sto procent) kupní ceny zboží. Pro případ vzniku škody z porušení různých závazků prodávajícího vůči kupujícímu, tj. souhrnná odpovědnost prodávajícího za škody vzniklé kupujícímu, v žádném případě nepřekročí 100% (sto procent) celkové kupní ceny.

Závěrečná ustanovení

 1. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy a v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou a smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě smluvních stran o smírném vyřešení tohoto sporu, je k jeho rozhodnutí s konečnou platností příslušný Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu, třemi rozhodci ustanovenými dle tohoto Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách  v něm stanovených. Rozhodčí nález doručený oběma stranám je vykonatelným exekučním titulem.
 2. Ujednání o rozhodčí doložce dle bodu 1. tohoto článku VODP neplatí, pokud je kupujícím dle Smlouvy subjekt se sídlem na území České republiky. V tomto případě jsou k projednání vzniklých sporů soudy věcně příslušné k jejich projednání dle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění – Občanský soudní řád, přičemž místní příslušnost bude určena podle adresy sídla prodávajícího.
 3. Kupující převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy a z tohoto důvodu není oprávněn domáhat se práv uvedených v ustanovení § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
 4. Právní vztahy vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jakož i záležitosti neřešené ve VODP , se budou řídit českým hmotným právem., zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.