Tiskové zprávy

Zpráva o vlivu na Životní prostředí za r. 2022

Kontrolní audit IS managementu

Ve Šroubárně Kyjov proběhly audity integrovaného systému managementu


Certifikační společnost  LRQA Praha provedla ve Šroubárně Kyjov, spol. s r.o. recertifikační audity integrovaného systému managementu. Audit kvality se uskutečnil ve dnech 4. až 7. 5. 2021, audit ochrany životního prostředí a hospodaření s energií ve dnech 3. až 5. 5. 2021.

Dle standardu ISO 9001 byl prověřen systém řízení kvality všech činností společnosti a dle standardu IATF 16949 procesy se zaměřením na výrobu a dodávky do řetězce odběratelů v automobilovém průmyslu, tj. výkovků ložiskových kroužků, výkovků vaček a obrobených ložiskových kroužků. Auditoři ocenili úsilí společnosti zaměřené na efektivitu všech procesů, na zvyšování spokojenosti zákazníků, na kvalitu vyráběných produktů a na plnění termínů dodávek. Rovněž ocenili vysoký stupeň zavádění It technologií, neustálý rozvoj a využití informačních systémů SAP, ELVIS a Plantune, které výrazně zlepšují identifikovatelnost a sledovatelnost procesů a produktů.

Cílem auditu kvality bylo zhodnotit implementaci systému řízení založeného na výsledcích plánování, posoudit a potvrdit shodu systému managementu kvality naší společnosti s požadavky standardů a s aplikovatelnými specifickými požadavky zákazníků. Zaměření auditu bylo zejména na zhodnocení míry zavedení a plnění změněných požadavků v oblasti výroby pro automobilový průmysl.

Ze závěrů auditu vyplývá, že systém kvality lze považovat za efektivní, sledováním a vyhodnocováním klíčových parametrů procesů a přijímáním nápravných opatření a opatření ke zlepšení se daří dosahovat stanovených cílů. V průběhu auditu byly identifikovány čtyři méně významné neshody. K neshodám musíme přijmout okamžitá i systémová nápravná opatření k jejich efektivnímu odstranění a zabránění jejich opakování. V případě jejich úspěšného odstranění a realizace nápravných opatření do stanoveného termínu směřujících k zabránění opakování jejich výskytu, bude potvrzena funkčnost QMS prodloužením platnosti certifikátu podle standardu IATF 16949.

Cílem recertifikačního auditu QMS a EnMS bylo prověření přístupu společnosti ke zlepšování a ochraně životního prostředí a k efektivnějšímu hospodaření s energií. Audit byl zaměřen na snižování vlivu výroby na životní prostředí a zlepšování energetické hospodárnosti výroby i podpůrných procesů. Kladně byly hodnoceny projekty, které směřovaly k úsporám energie a ke zlepšení infrastruktury.

 Oba auditoři vyjádřili nespokojenost a identifikovali velkou neshodu v hospodaření s chemickými látkami a směsmi (ChLaS). V průběhu auditu zjistili několik porušení pravidel v zacházení s ChLaS - nacházely se v nevhodných obalech, nebyly správně uloženy a označeny, místa pro uložení nebyla označena. V této oblasti musí být sjednána náprava a musí být přijata adekvátní nápravná opatření.

 

Jménem vedení Šroubárny Kyjov, spol. s r.o. Vám všem děkuji za aktivní přístup k plnění strategie a cílů společnosti a udržování a zlepšování integrovaného systému řízení. Děkuji za úsilí, které dlouhodobě věnujete plnění požadavků zákazníků, a já osobně si přeji, aby se integrovaný systém managementu stal prostředkem k dalšímu zlepšování procesů, ke snižování nákladů a ke zvyšování výkonnosti a efektivnosti celé společnosti.

9. 6. 2021

Rudolf Nesvadba

Představitel vedení pro integrovaný systém managementu

Dráha - vlečka