<< zpět

Kontrolní audit integrovaného systému managementu

Ve Šroubárně Kyjov úspěšně proběhly re-certifikační audity integrovaného systému managementu

Ve dnech 14. - 16. 5. 2018 provedla certifikační společnost  Lloyd's  Register Quality Assurance Praha (LRQA) ve Šroubárně Kyjov, spol. s r. o., re-certifikační audity integrovaného systému managementu.

       Neustálý vývoj v systémech řízení vyvolal potřebu sjednotit principy a požadavky všech systémů řízení. Nově vydané standardy kvality i ochrany životního prostředí mají shodnou strukturu i řazení jednotlivých kapitol. Očekává se, že i standard pro hospodaření s energií bude v nejbližší době vydán ve stejném duchu jako výše jmenované standardy. Do revidovaných standardů byly zařazeny nové požadavky, zejména v oblasti řízení rizik, celkového kontextu organizace, zaměření na zákazníka a v neposlední řadě je kladen důraz na odpovědné řízení organizace vrcholovým managementem.

       Dle norem ISO 9001 a IATF 16949 byl prověřen systém řízení kvality všech činností společnosti se zaměřením na výrobu a dodávky do řetězce dodavatelů pro automobilový průmysl, zejména výkovků ložiskových kroužků, výkovků vaček a obrobených ložiskových kroužků. Audit byl zaměřen na celkovou efektivitu a zlepšování systémů řízení a plnění specifických požadavků zákazníka.

       Cílem re-certifikačního auditu kvality bylo hodnocení implementace systému řízení založeného na výsledcích plánování, posouzení a potvrzení shody systému managementu kvality organizace s požadavky normy IATF 16949 a s aplikovatelnými specifickými požadavky zákazníků, zejména v oblasti dodávek do automobilového průmyslu. Audit se zejména zaměřil na zhodnocení míry zavedení a plnění nových požadavků v oblasti výroby pro automobilový průmysl.

       Ze závěrů auditu vyplývá, že systém QMS ve společnosti lze považovat za efektivní. Sledováním a vyhodnocováním klíčových parametrů procesů a přijímáním nápravných či zlepšovacích opatření se daří dosahovat stanovených cílů. V průběhu auditu byly identifikovány některé méně významné neshody a v případě jejich odstranění do stanoveného termínu a realizace nápravných opatření směřujících k zabránění opakování jejich výskytu, bude potvrzena funkčnost QMS udělením certifikátu podle IATF 16949.

       Cílem společného auditu dle norem ISO 14001 a ISO 50001 bylo prověření přístupu společnosti ke zlepšování a ochraně životního prostředí a hospodaření s energií. Re-certifikační audit byl tematicky zaměřen na zvyšování environmentální výkonnosti a energetické účinnosti všech hlavních výrobních i podpůrných procesů, speciálně na sledování a hodnocení materiálové a energetické náročnosti výroby. Auditory p. Jiřím Welszarem a Jindřichem Vinckem byl, mimo jiné, kladně hodnocen způsob hospodaření s nebezpečnými chemickými látkami, zlepšující se péče o infrastrukturu a také stále se zvyšující odborná způsobilost středního managementu v oblasti ochrany životního prostředí a hospodaření s energií.

       Kontrolní audit systému EMS a EnMS potvrdil, že environmentální a energetické požadavky jsou naplňovány a v tomto směru je EMS a EnMS Šroubárny Kyjov efektivní a certifikáty systému řízení byly prodlouženy na další tříleté období.

       Při závěrečném hodnocení auditoři pan Juraj Kliment i paní Václava Vurmová vyzvedli zejména provázanost výrobních a podpůrných procesů, od nákupu materiálu a jeho identifikace, přes plánování, výrobu, balení až po expedici zákazníkovi, sledování klíčových parametrů procesů a pozitivní trendy zlepšování. Ocenili také celkový pořádek a čistotu ve společnosti, modernizaci klíčových výrobních zařízení, vizualizaci výsledků na pracovištích, využívání informačního systému SAP a ELVIS a vysokou odbornost a profesionalitu pracovníků zapojených v činnostech při realizaci zakázek do automobilového průmyslu.

       V průběhu auditu byly také identifikovány a sdělovány podněty, náměty a doporučení ke zlepšení, které budou součástí programu opaření k dalšímu zlepšování činností společnosti. Zásadní doporučení byla vyslovena k ještě intenzivnějšímu využívání elektronické podpory řízení procesů, návrhy na zlepšení byly také identifikovány v oblasti podpory zlepšovatelského hnutí ve společnosti, využívání rizikových analýz a řízení rizik v havarijních plánech.

       Na závěr bych při této příležitosti, jménem celého vedení Šroubárny Kyjov, rád poděkoval všem pracovníkům, kteří se aktivně zapojili do přípravy auditů integrovaného systému managementu, provedených společností LRQA Praha. Děkuji také za dlouhodobé úsilí, které je věnováno plnění požadavků, stanovených v řídicích normách systémů řízení i ve specifických požadavcích zákazníků.

22. 6. 2018
Rudolf Nesvadba
Představitel vedení pro integrovaný systém managementu
Šroubárna Kyjov, spol. s r. o.